مشکل داغ شدن سیستم

مشکل داغ شدن سیستم

/
رفع مشکل داغ نمودن سیستم و CPU رخداد : در مواقعی پیش آمده که س…