آیا تکان دادن کارتریج هنگام تمام شدن پودر داخل آن صحیح است؟